Rotary en de Verenigde Naties

Sunday, January 29, 2023

DW

Rotary bij de start van de Verenigde Naties

Rotary en de Verenigde Naties hebben een gezamenlijke geschiedenis van werken aan vrede en het aanpakken van humanitaire problemen over de hele wereld.

Rotary's presentatie van het handvest van de Verenigde Naties, "From Here On!"

Tijdens de Tweede Wereldoorlog informeerde en onderwees Rotary de leden over de oprichting van de Verenigde Naties en het belang van vredesplannen. Materiaal zoals het boekje "From Here On!" en artikelen in The Rotarian hielpen de leden de VN te begrijpen voordat deze formeel werd opgericht en het werk ervan te volgen na het handvest.

Veel landen voerden oorlog toen de term "Verenigde Naties" voor het eerst officieel werd gebruikt in de "Verklaring van de Verenigde Naties" van 1942. De 26 landen die deze ondertekenden, beloofden de idealen hoog te houden die de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het jaar daarvoor hadden uitgesproken over de gemeenschappelijke beginselen "waarop zij hun hoop op een betere toekomst voor de wereld baseerden".

Ambtenaren van Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten kwamen in 1943 in Moskou bijeen en riepen op tot de oprichting van een internationale organisatie om de vrede en veiligheid te handhaven.

Het jaar daarop hielden vertegenwoordigers van deze landen en China conferenties in Washington D.C. om te bespreken hoe deze monumentale taak moest worden aangepakt.  Deze sessies werden bekend als de Dumbarton Oaks conferentie, waar delegaties van de vier landen een voorstel ontwikkelden voor de structuur van de nieuwe organisatie.

Na de conferentie publiceerde Rotary "What Can Rotarians Do Following Dumbarton Oaks?". Het bevatte het voorgestelde handvest, discussiepunten en suggesties om met clubleden te bespreken hoe de Verenigde Naties zich verhouden tot Rotary's doel om internationaal begrip te bevorderen. Het benadrukte ook het belang om een plan klaar te hebben voor wanneer de oorlog eindigt, in plaats van te wachten tot de gevechten ophouden.

Telegram met uitnodiging aan Rotary International om als adviseur te dienen voor de Amerikaanse delegatie

"Tijdige vragen over Dumbarton Oaks" hielp Rotarians de complexiteit van het voorgestelde handvest te begrijpen.

Na de Eerste Wereldoorlog zijn "voorstellen voor internationale samenwerking mislukt bij gebrek aan een verlichte publieke opinie om ze te steunen", aldus het verslag. Discussies tussen leden "zullen helpen om een geïnformeerde publieke opinie te creëren".

"Tijdige vragen over Dumbarton Oaks" volgde om Rotarians te helpen de complexiteit van het voorgestelde handvest te begrijpen. De flyer presenteerde verschillende perspectieven op de Veiligheidsraad en andere aspecten van de VN als onderwerpen voor programma's of discussies van Rotary-clubs.

Tegelijkertijd bestudeerden regeringen over de hele wereld aandachtig het werk in Dumbarton Oaks en reageerden erop. Van april tot juni 1945 namen delegaties van 50 landen deel aan de Conferentie van de Verenigde Naties over internationale organisatie in San Francisco (vaak bekend als de conferentie van San Francisco). Hun taak was een handvest te schrijven dat voor allen aanvaardbaar was. De delegaties werden bij deze historische inspanning bijgestaan door een groot aantal medewerkers, adviseurs en consultants.

Rotary International was een van de 42 organisaties die de Verenigde Staten hadden uitgenodigd om als adviseurs te fungeren voor hun delegatie op de conferentie van San Francisco. Elke organisatie had plaats voor drie vertegenwoordigers, dus de 11 vertegenwoordigers van Rotary International dienden bij toerbeurt. Tot de mensen die Rotary officieel vertegenwoordigden behoorden de algemeen secretaris, de redacteur van The Rotarian en verschillende voormalige presidenten. Andere Rotariërs uit Afrika, Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika dienden als leden van de delegaties van hun eigen land. Rotariërs dienden ook als adviseurs van hun nationale delegaties.

Patroon voor de conferentie in San Francisco Vlak voor het begin van de bijeenkomsten publiceerde en verspreidde Rotary International het pamflet "Pattern for the San Francisco Conference". "Het is een uitstekende gelegenheid voor de individuele Rotariër om de doelstelling van internationale dienstverlening te vervullen," verkondigde het document, "door deel te nemen aan het debat over dit plan van wereldregering." Gedurende de rest van 1945 hielden The Rotarian en andere publicaties Rotary-leden op de hoogte van kwesties en ontwikkelingen in verband met de nieuwe organisatie. Editorials en artikelen verduidelijkten zaken, gaven extra inzichten en discussiepunten, en hielden de lezers op de hoogte van wat er gebeurde en de betrokken mensen: 

  • “Rotarians in the News at San Francisco,” July 1945 
  • “Report from San Francisco,” July 1945
  • “Rotary at the Conference,” July 1945
  •  “Gateway to Peace,” August 1945
  • “San Francisco Just Started It,” November 1945

Na de oprichting van de VN bevatte het 95 pagina's tellende boekje  “From Here On!”   de exacte tekst van het VN-Handvest aan de ene kant van elke twee pagina's met aantekeningen en vragen om de discussie te stimuleren aan de andere kant.  Met deze lay-out konden Rotarians het gebruiken om te leren en clubdiscussies te leiden.

Het Handvest, zo werd uitgelegd, zou alleen effectief zijn als "vrije burgers" wereldwijd vastbesloten waren om het kracht bij te zetten. "De Rotariër die trouw deze bladzijden volgt," zei het boekje, "zal zichzelf vinden op het pad naar dienstbaarheid." In 1946 publiceerde Rotary een bijlage met de belangrijkste resultaten van de vergaderingen van de Algemene Vergadering van de VN in januari en februari van dat jaar. Latere artikelen in The Rotarian hielden de Verenigde Naties en haar werk in de gedachten van de leden:

Vandaag heeft Rotary de hoogste raadgevende status die aan een niet-gouvernementele organisatie wordt aangeboden door de Economische en Sociale Raad van de VN, die toezicht houdt op vele gespecialiseerde VN-organisaties. Het Rotary Representative Network onderhoudt en bevordert de relatie met verschillende VN organen, programma's, commissies en agentschappen. Dit netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van Rotary International bij de Verenigde Naties en andere organisaties.

Rotary Day at the United Nations viert elk jaar de gedeelde visie van de organisaties op vrede en benadrukt de cruciale humanitaire activiteiten die Rotary en de Verenigde Naties over de hele wereld leiden. 

Rotary and the United Nations, A shared vision.